ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 19 «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ» ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η αναλογιστική μελέτη με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ, αρ.19) είναι η πιο συχνή και συνήθης αναλογιστική μελέτη που απαιτείται για την ομαλή και τυπική λειτουργία της Εταιρείας σας με βάση την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία αλλά και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Σκοπός του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 είναι να προδιαγράψει τη λογιστική απεικόνιση και τις γνωστοποιήσεις για παροχές σε εργαζόμενους. Το Πρότυπο απαιτεί η επιχείρηση να καταχωρεί: μία υποχρέωση, όταν ένας εργαζόμενος έχει παράσχει υπηρεσία με αντάλλαγμα παροχές σε εργαζόμενους, που θα πληρωθούν μελλοντικά, και ένα έξοδο, όταν η επιχείρηση αναλώνει τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την υπηρεσία που παρασχέθηκε από έναν εργαζόμενο με αντάλλαγμα τις παροχές σε εργαζόμενους.

ΤΟ ΔΛΠ 19

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 ο λογιστικός χειρισμός των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών από την επιχείρηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • προσδιορισμό του ελλείμματος ή του πλεονάσματος,
  • ˃ Χρησιμοποίηση αναλογιστικής μελέτης για την αξιόπιστη εκτίμηση του τελικού κόστους των παροχών που προκύπτουν από την υπηρεσία των εργαζομένων,
  • ˃ Προεξόφληση της παροχής αυτής χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο της Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας για να προσδιοριστεί η παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένης παροχής και το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης,
  • ˃ Αφαίρεση της εύλογης αξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράμματος από την παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένων παροχών.
 • προσδιορισμό των ποσών που πρέπει να αναγνωριστούν στα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες),
  • ˃ Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας,
  • ˃ Κόστος προϋπηρεσίας,
  • ˃ Καθαρό τόκο επί της καθαρής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών.
 • προσδιορισμό των επανεπιμετρήσεων της καθαρής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που πρόκειται να αναγνωριστεί στα Λοιπά Άλλα Έσοδα
Περιουσιακά Στοιχεία Προγραμμάτων

Οι εισφορές σε ένα πρόγραμμα από τον εργοδότη και τους εργαζομένους δημιουργούν στοιχεία ενεργητικού με διάφορες μορφές όπως μετρητά και μετοχές. Η εύλογη αξία αυτών των στοιχείων του ενεργητικού αφαιρείται από τον υπολογισμό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό. Στην πραγματικότητα, εάν τα στοιχεία ενεργητικού του προγράμματος είναι επαρκή για να καλύψουν τις υποχρεώσεις του, δεν υφίσταται περαιτέρω υποχρέωση από τον εργοδότη.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΛΠ 19

Το κόστος εκπόνησης μίας αναλογιστικής μελέτης δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα διαφόρων συνιστωσών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος εκπόνησης μίας αναλογιστικής μελέτης, είναι:

 • Ο αριθμός του προσωπικού: όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός του προσωπικού μιας επιχείρησης, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης
 • Το πλήθος των χρήσεων για το οποίο είναι απαραίτητο να λάβουν χώρα αναλογιστικές μελέτες: σε περίπτωση που μία επιχείρηση πραγματοποιεί αναλογιστική μελέτη για πρώτη φορά ή για μία χρήση που ακολουθεί χρήση για την οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί αναλογιστική μελέτη απαιτείται η πραγματοποίηση αναλογιστικών μελετών για δύο χρήσεις (κλειόμενη και προηγούμενη), κάτι που επιβαρύνει το κόστος
 • Η ύπαρξη ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος: σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, η αποτίμησή του επιφέρει μία επιπλέον εργασία κατά την προετοιμασία της μελέτης, κάτι που επιβαρύνει το κόστος

Παρόλο που το ΔΛΠ19 δεν υπαγορεύει με αυστηρό τρόπο τη συχνότητα εκπόνησης αναλογιστικών μελετών, η ετήσια πραγματοποίηση αναλογιστικής μελέτης από εξειδικευμένο και έμπειρο αναλογιστή αποτελεί όχι μόνο ένα «αναγκαίο κακό» που απορρέει από την εφαρμογή των ΔΛΠ, αλλά μία υπηρεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας για κάθε επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει καθώς:

 1. Είναι μία υπηρεσία που επηρεάζει τα ετήσια αποτελέσματα της επιχείρησης και συνεπώς την κερδοφορία της
 2. Είναι μία υπηρεσία τα αποτελέσματα της οποίας έχουν αντίκτυπο στα λογιστικά μεγέθη των επόμενων χρήσεων της επιχείρησης και ενδεχόμενα λάθη είναι δυνατό να επιφέρουν σημαντικά μη προγραμματισμένα άμεσα και έμμεσα κόστη
 3. Αποτελεί έναν οδηγό λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας.

Εκπόνηση Αναλογιστικών μελετών με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ, αρ. 19)

 • ˃ Αποτίμηση για τις αποζημιώσεις προσωπικού με βάση τον ν.2112/20 κτλ.
 • ˃ Αποτίμηση για τις υποχρεώσεις με βάση τυχόν πρόσθετες επιχειρησιακές συμβάσεις
 • ˃ Αποτίμηση για τις υποχρεώσεις με βάση ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια

Αναλογιστικές μελέτες για Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα (και άλλα Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια)

 • ˃ Μελέτες χρηματοδότησης & βιωσιμότητας για προγράμματα “defined benefit”
 • ˃ Μελέτες επανασχεδιασμού για προγράμματα “defined contribution”
 • ˃ Μελέτες μετατροπής από “defined benefit” σε “defined contribution”
 • ˃ Μελέτες συσχετισμού και προσαρμογής στο σύστημα παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης
 • ˃ Μελέτες για συστήματα παροχών περίθαλψης, Ασφάλισης Ζωής και Ατυχημάτων
 • ˃ Μελέτες για τη διαμόρφωση μαθηματικών μοντέλων αξιολόγησης, ασφαλιστικών αποτελεσμάτων, ασφαλιστικών προσφορών και τοποθέτησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Ειδικές Αναλογιστικές Μελέτες

 • ˃ Μελέτες για ίδρυση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
 • ˃ Μελέτες πρόωρης αποχώρησης προσωπικού
 • ˃ Μελέτες για αποτίμηση υποχρεώσεων προσωπικού από εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις εταιρειών κτλ.
 • ˃ Μελέτες για συστήματα αμοιβών προσωπικού που εμπεριέχουν κίνδυνο ή/και τυχαιότητα
 • ˃ Μελέτες για διάφορα επιχειρησιακά συστήματα που εμπεριέχουν κίνδυνο ή/και τυχαιότητα
 • ˃ Μελέτες για επενδυτικά σχήματα που εμπεριέχουν κίνδυνο ή/και τυχαιότητα
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Κωνσταντίνος Μπάρος
kbaros@plas-sa.gr
Τηλ:+30 210 6905100