Υπηρεσίες Κατάρτισης με Αξιοποίηση του ΛΑΕΚ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΕΚ Η PLAS προσφέρει Προγράμματα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών περιοχών και αντικειμένων τα οποία σχεδιάζονται και προσαρμόζονται κατά περίπτωση, με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και απαιτήσεις του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών της. Τα Προγράμματα εστιάζουν τόσο στην περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και… Read more »