ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΕΚ

Η PLAS προσφέρει Προγράμματα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών περιοχών και αντικειμένων τα οποία σχεδιάζονται και προσαρμόζονται κατά περίπτωση, με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και απαιτήσεις του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών της. Τα Προγράμματα εστιάζουν τόσο στην περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, όσο και στην βελτίωση της επαγγελματικής τους στάσης και συμπεριφοράς, με άμεση αύξηση της προσωπικής τους ικανοποίησης και της επαγγελματικής τους απόδοσης.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους πιστοποιημένους εκπαιδευτές – συνεργάτες μας είτε στο χώρο εργασίας των πελατών (ενδοεπιχειρησιακά) ή και σε χώρους εκτός ενώ στους εκπαιδευόμενους παρέχονται πάντα εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας και βεβαίωση συμμετοχής.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης με αξιοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%), η εταιρεία μας αναλαμβάνει όχι μόνο την πλήρη υποστήριξή του πελάτη στη διαμόρφωση του βέλτιστου προγράμματος κατάρτισης με βάση τις ανάγκες του προσωπικού του και το διαθέσιμο προϋπολογισμό του ΛΑΕΚ και στη συνέχεια την άρτια υλοποίησή του, αλλά και τη συγκέντρωση και υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, ώστε να καταστεί εφικτή η πληρωμή του κόστους του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη ελαχιστοποιώντας τη διοικητική επιβάρυνση των υπηρεσιών του τελευταίου.

Σημειώνεται ότι μέσω του Προγράμματος ΛΑΕΚ μπορεί να καλυφθεί το σύνολο του κόστους της συμμετοχής των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε επιμορφωτικά σεμινάρια , μέσω επιστροφής χρηματικών ποσών που ήδη έχουν προκαταβληθεί κατά την απόδοση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών τους και τα οποία επιστρέφονται μόνο μέσω της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης.